Sosyal Politikalar Derneği Tüzüğümüz.

  BİRİNCİ BÖLÜM

  ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

  MADDE 1 : ADI VE MERKEZİ

  Derneğin Adı : Sosyal Politikalar Derneği’dir.

  Derneğin Merkezi : İstanbul’dur. Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul içinde Derneğin adresi değiştirilebilir. Yönetim kurulu kararı ile diğer il ve ilçelerde şubeler açılabilir.

  MADDE 2 : AMACI

  Sosyal Politikalar üreten ve sosyal politikaların muhatabı olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, ilgili sivil toplum Kuruluşlarının idari ve hukuki problemlerine çözüm üretmek, hukuki yardımda bulunmak, eğitim hizmeti sunmak, yeni projeler üretmek, kurumsal hizmet destekleri vermek, kampanyalar oluşturmak, ilgili çalışmalara sponsorluk yapmak, sosyal politika oluşumuna yönelik teorik ve pratik uygulamalar gerçekleştirilmesini AB giriş sürecinde ilgili kurumların idari, hukuki ve yapısal uyumunun sağlanmasına yönelik her türlü faaliyette bulunmaktır.

  MADDE 3 : ÇALIŞMA KONULARI, FAALİYET ŞEKİLLERİ

  Sosyal Politikalar üreten ve sosyal politikaların muhatabı olan tüm kurum ve sosyal muhataplara dönük, bölgesel ve ulusal çapta eğitim, seminer, paneller, kongreler, sempozyum, yarışmalar, açık oturumlar, forumlar, konferanslar ve benzeri eğitim,organizasyon faaliyetleri düzenlemek veya düzenlettirmek,

  Sosyal Politikalar oluşturulmasına yönelik ilmi ve bilimsel araştırmalar yapmak, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırmak, toplumun ve ilgililerinin istifadesine sunmak. Faaliyet alanları ile ilgili fuarlara katılmak, sergiler, kermesler, makale yarışmaları, konserler ve yarışsal etkinlikler ve benzeri organizasyonları düzenlemek ve ödüller vermek. Mevcut hukuki ve idari yapının daha etkin olarak düzenlenmesi için çeşitli kurum ve kuruluşlara çözüm önerileri sunmak, sponsorluk yapmak ve bu amaca yönelik her türlü çalışmalarda bulunmak,

  Sosyal Politikaların oluşmasına ve uygulamasına katkı sağlayan tüm Kamu Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik ilmi, idari destekler vermek amacıyla yayıncılık, matbuat, sinema filmi, tv filmi, reklam filmi, tiyatro eseri kütüphane, internet iletişim ağı, CD ve disket hazırlama ve web sitesi düzenleme çalışmalarında bulunmak; ilgilendiği hedef kitleyi bilgilendirmek ve iletişim sağlamak,

  Sosyal Politikanın oluşmasına katkıda bulunan Kamu Kurumlarının, Yerel Yönetimlerin hukuki ve idari problemleri için çözüm yolları üretmek ve sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetinde bulunmak,

  Yurt içi ve Yurtdışı kültür ve eğitim programları tertip etmek, her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırmak ve dağıtmak,

  Amacına yönelik olarak, doğrudan doğruya, bağımsız olarak veya diğer kamu ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte, tesis, eser ve işler yapmak,

  Amaçta yer bulan, Avrupa Birliği’ne uyum süreci çerçevesinde, sosyal politika üreticilerinin idari, hukuki ve yapısal uyumunun sağlanmasına yönelik her türlü faaliyette bulunmak. Avrupa Birliği üyeleri, aday veya aday adayları ülkelerin Avrupa Birliği fonlarından faydalanması, proje üretmesi ve uygulanması çerçevesinde eğitim, danışmanlık, proje hazırlama ve yönetimi faaliyetlerinde bulunmak.

  Sosyal Politika alanındaki uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve üye olmak.

  Yurt içi ve Yurtdışında doğrudan veya sosyal politika aktörleri ile birlikte sosyal politika ve sosyal araştırmaları yapacak merkezler kurmak, bu merkezlerin gelişmelerine katkıda bulunmak.

  Sosyal Politikaların en önemli uygulama alanlarından biri olarak Sosyal Hizmetler konusunda çalışmalar yapmak. Sosyal Hizmetlerin muhatap kitlesini oluşturan dezavantajlı sosyal kesimlerin (Özürlüler, sokak çocukları, bakıma muhtaç yaşlı ve çocuklar) fiziki ve sosyal rehabilitasyonuna yönelik bilimsel ve uygulamaya yönelik çalışmalar planlamak ve uygulamak, rehabilitasyon hizmeti vermek. Bu konuda sosyal ve fiziki nitelikli bakım hizmeti yapacak personele yönelik bilimsel ve mesleki eğitimler düzenlemek.

  Amaç doğrultusunda her türlü yerel yönetim birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör ile işbirliği içerisinde, yukarıda anılan tüm faaliyetleri gerçekleştirmek

  İKİNCİ BÖLÜM

  ÜYELİK, FAHRİ ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

  Madde 4 : Derneğe Üye Olma

  Üyelik Genel Kurul Üyeliği ve Fahri üyelik olarak ikiye ayrılır.

  Genel Kurul Üyeliği : Fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, Derneğin gayesini benimseyen, bu gayeyi gerçekleştirmeye yarayacak vasıfları haiz her Türk vatandaşı gerçek kişi Derneğe üye olabilir.Ancak hukuken üyelik engeli olanlar derneğe üye olamazlar. Derneğe üye olmak için, en az iki Genel Kurul Üyesinin tensibi şarttır. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatı en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar.Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.Her üye istifa hakkına sahiptir.

  Fahri Üyelik : Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve dışında ilim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa fevkalade hizmetleri olan kişilerden derneğe fevkalade yardım ve faydalar sağlamış kimselere Yönetim Kurulu’nun kararı ile fahri üyelik unvanı verilebilir. Fahri üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder.Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.

  Madde 5 : Üyelikten Çıkma

  Her üye yazı ile bildirmek sureti ile Dernekten çıkabilir. İstifa eden üye birikmiş aidat borcunu ödemekle mükelleftir.

  Madde 6 : Üyelikten Çıkarılma

  Yazılı uyarıya rağmen aidat borcunu ödemeyen üye, Yönetim Kurulu Kararı ile,

  Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanma, Dernek içi barışı ihlal etme. Derneğe karşı hasmane tavır alma. Dernek amacını saptırma ve yozlaştırma. Derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunma hini hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden biri sabit olan üye ise Disiplin Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılır.

  Mazeretsiz olarak iki genel kurul toplantısına katılmayan üye müstafi sayılır.

  Üyenin itirazı halinde nihai karar genel kurul tarafından verilir.

  Üyelikten çıkanlar veya çıkarılanlar Dernek malları üzerinde hak iddia edemezler.

  Madde 7 : Üyeliğin Kendinden Sona Ermesi

  Üyenin ölümü veya gaipliği,

  Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartın ortadan kalkması,

  Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca.

  Madde 8 : Üyelerin Yükümlülükleri

  Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar; Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi,dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  GENEL MERKEZ, ŞUBE, TEŞKİLAT VE ORGANLARI

  BİRİNCİ KISIM

  Madde 9 : Merkez Genel Kurulu ve Teşkili

  Merkez Genel Kurulu, Merkez Genel Kurul Asil Üyeleri ile şube Genel Kurullarınca seçilmiş birer temsilciden teşekkül eder.

  Fahri üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir, teklif ve temennilerde bulunabilir, ancak oy hakları olmadığı gibi, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Disiplin Kuruluna seçilemezler.

  Madde 10 : Toplantıları

  Merkez Genel Kurulu toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür. Toplantı ve çağrı yapılmadan da karar alınabilir.

  a) Olağan Toplantılar

  Olağan toplantılar üç yılda bir Haziran ayında Dernek merkezinin bulunduğu İstanbul’da yapılır. Genel kurul dışındaki toplantılar gerekli prosedüre uyularak dernek merkezinin bulunduğu il merkezi dışında da yapılabilir.

  b) Olağanüstü Toplantılar

  – Derneğin olağanüstü toplantıları:

  – Merkez yönetim kurulunun kararı ile

  – Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde

  – Merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılır

  Genel kurul, toplantıya en geç bir ay içinde yönetim kurulu’nca çağrılır. Denetleme kurulu’nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme kurulu’nun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

  c) Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

  Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanında yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

  Madde 11 : Çağrı Usulü

  Genel kurul iki yılda bir defa haziran ayında toplanır.

  Merkez yönetim kurulu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek ve üyelerin adresleri ile şubelere mektup ve yazıyla veya elektronik yolla bildirmek suretiyle toplantılara çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 60 günden fazla olamaz. Toplantının yapılacağı gün saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere bildirilir.

  Madde 12 : Yeter Sayı

  Merkez genel kurulun toplantı yeter sayısı tüzüğe göre Genel kurula katılma hakkı bulunan merkez üyeleri ile şube temsilcilerinin teşkil ettiği sayının yarısının bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.Kararlar her iki toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir.

  Madde 13 : Gündem

  Gündem, merkez yönetim kurulunca hazırlanır. Merkez denetleme kurulunun gündeme sunulmasını istediği maddeler gündeme dahil edilir.

  Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurul gündemdeki sırayı değiştirebilir.

  Madde 14 : Üyelerin Hakları ve Oy Kullanma

  Her genel kurul üyesi bir oy ve eşit haklara sahiptir. Organların seçimlerinde en çok oy alanlar sıra ile asli ve yedek üyelik sıfatını kazanırlar.

  Madde 15 : Yapılış Usulü

  Genel kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imza ederek toplantı yerine giderler .Listedeki imzaların ve şube temsilcileri yetki belgelerinin tetkikinden 12. maddede belirtilen sayının sağlandığının anlaşılması üzerine durum bir tutanaklar tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. .Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki katipten oluşan kongre divanı seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katipler toplantı zaptını tanzim eder başkan ile birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

  Madde 16 : Görev ve Yetkileri

  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

  a) Dernek organlarının seçimi

  b) İcabında derneğin tüzüğünün değiştirilmesi

  c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun faaliyet ve hesaplarının ibra edilmesi

  d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

  e) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ile gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ve dernek çalışmalarını düzenleyecek yönetmelik hazırlama hususunda yönetim kuruluna genel veya özel yetki verilmesi

  f) Derneğin uluslar arası faaliyetlere ve federasyonlara katılması veya ayrılması

  g) İcabında derneğin feshedilmesi

  h) Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

  i) Gerek görülen yerlerde şube açma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi

  İKİNCİ KISIM

  Madde 17 : Merkez Yönetim Kurulu Teşkili

  Yönetim kurulu genel kurulca üç sene müddetle vazife görmek üzere dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen 7 asil 7 yedek üyeden teşekkül eder.

  Yönetim kurulu asil üyeleri arasından ayrılmalar olduğu taktirde yedek üyeler boşalan asil üyeler yerine göreve başlar, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya üye sayısı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinin her biri mahalli sulh hukuk hakimliğine başvurarak genel kurul toplantısı yaptırmasını isteyebilir.

  Madde 18 : Görev ve Yetkileri

  Merkez yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

  a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak

  b) Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

  c) Kabul edilen faaliyet programı ile bütçe icaplarını ve genel kurul kararlarını yerine getirmek

  d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak

  e) Merkez bütçesinde maddeler arasında nakil yapmak

  f) Merkezdeki memur ve müstahdemleri işe almak ve işten çıkarmak.

  g) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve bu şube kurucularına yetki vermek, şubeleri denetlemek, gerektiğinde kapatmak, yönetim kurullarını ıskat ve yerlerine geçici yönetim kurulu tayin etmek.

  h) Şubelerin faaliyet programlarını ve bütçelerini aynen veya değiştirerek tasdik veya kati hesaplarını kabul veya reddetmek. Ret halinde zararı sorumlularına tazmin ettirmek. ( Şube genel kurullarının hakları mahfuzdur)

  i) Mer’i mevzuat, tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım satımı, her türlü tasarruf ve iltizami muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türü taahhüt ve sarfiyat hususlarına karar vermek.

  j) Dernek leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatte bulunmak, bu hususlarda avukata vekalet vermek.

  k) Gerektiğinde şube genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak.

  l) Tüzükte belirtilen ve gerekli gördüğü sair hususlarda gerek görüldüğünde ilgili kişi veya kurumlardan mütalaa istemek.

  m) Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak.

  n) Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

  Madde 19 : Görev Bölümü

  Merkez yönetim kurulu seçimden sonra ilk toplantıda genel başkan, iki genel başkan yardımcısı, genel muhasip, genel sekreteri ve iki yönetim kurulu üyesi seçer. Görev süresi seçimin yapıldığı genel kurula kadardır. Genel başkan derneği temsil eder ve yönetim kurulu toplantılarını yönetir. Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda onu temsilen genel başkan yardımcısı bulunur.

  Madde 20 : Faaliyet

  Merkez yönetim kurulu, aksine karar vermedikçe en az ayda bir toplantı yapar. Görülecek lüzum üzerine de resen veya üyelerden üçünün yahut denetleme kurulunun yazılı istekleri halinde başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

  Toplantıda müzakere ve karar nisabı yarının bir fazlasıdır.

  Mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmeyen üye yönetim kurulu kararı ile müstafi sayılabilir.

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Madde 21 : Merkez Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri

  Merkez denetleme kurulu iki sene müddetle merkez genel kurulu adına derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere dernek üyeleri arasından seçilen üç asli ve üç yedek üyeden müteşekkildir. Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer çalışma usul ve programını kararlaştırır.

  Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Muamele hesaplarının mevzuat, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunu incelemek.

  b) Para, kıymetli evrak, vesair değerlerin demirbaş eşya ile menkul ve gayrimenkullerin durumlarını gözden geçirmek,belirsiz zamanlarda kasayı kontrol etmek.

  c) Merkez yönetim kuruluna en az altı ayda bir müşahede tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte mütalaalarını muhtevi raporlar vermek.

  d) Merkez genel kuruluna merkez yönetim kuruluna verdiği faaliyet ve hesap raporu ile bütçe tasarısı ile kati hesapları hakkındaki mütalaalarını ihtiva eden yıllık raporlar vermek.

  e) İcabı halinde merkez genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını istemek.

  Denetçiler, yönetim kurulu toplantılarına katılarak müşahede ve mütalaalarını beyan edebilirler ancak oya katılamazlar.

  Merkez denetleme kurulunun yetkileri bütün teşkilata şamildir.Kontrollerde tahkik ve ıslahı gerektiren haller görüldüğü takdirde durum merkez yönetim kuruluna bildirilir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  Madde 22 : Merkez Disiplin Kurulu Teşkili ve Görevleri

  Merkez disiplin kurulu üç sene müddete görev yapmak üzere genel kurul üyeleri arasından seçilen 3 asli ve 3 yedek üyeden teşekkül eder. Denetleme kurulunun seçim usulüne tabidir. Merkez disiplin kurulu üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya dernek gayesine aykırı harekette bulunan yahut dernek aleyhinde bulundukları sabit görülen merkez ve şube gene kurul üyeleri hakkında fiillerinin mahiyet ve ehemmiyet derecelerine göre uyarma cezası verir.

  Merkez yönetim kurulunun belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği üzerine hakkında tahkikata üye, taahhütlü mektupla davet olunur; gelenlerin savunmaları alındıktan sonra gelmeyenlerin gıyaplarında evrak incelenerek gerekli karar verilir.

  Madde 23 : Yedek Üyelerin Görev Alması

  Yönetim kurulu denetleme kurulu ve disiplin kurullarından boşalan yerleri aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler alır. Eşit oy almış üyeler birlikte çağırılıp aralarında kura çekimi yapılır.

  BEŞİNCİ KISIM

  Madde 24: Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

  Gelen kurulca yapılan seçimi takip eden 30 gün içinde organlara seçilen asli ve yedek üyelerin adı, soyadı, baba adı, doğum yer ve tarihleri, mesleği ve ikametgahları; Derneğin feshi halinde keyfiyet dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Tüzükte ve dernek ikametgahında değişiklik yapılması halinde bu değişiklik dernekler kanunu ve tüzük hükümlerine göre belirlenir.

  ALTINCI KISIM

  Madde 25 : Şubeler ve Kuruluşu

  Genel kurulun kararı ile uygun görülen yerlerde şubeler açılabilir.

  Bu maksatla merkez yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda şube kurucularının adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı,ikametgahı ve tabiiyetleri ile şube merkezi adresi bildirilir ve yazıya dernek tüzüğünün iki örneği ile yetki belgesi eklenmesi gereklidir. İlk organlar kurucular tarafından teşkil olunur. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri şarttır. Şubelerin yetki ve sorumlulukları ile faaliyet alanları ve çalışma şartları “Yönetim Kurulu” tarafından tanzim edilecek bir “Yönetmelikle” düzenlenir.

  Madde 26 : Şubenin Çalışma Alanı

  Şubenin çalışma alanı şubenin kurulmuş olduğu il ve çevre illeri kapsar. Bir ile bağlı ilçelerde şube varsa bu şubeler kendi ilçe sınırları içinde çalışırlar.

  Madde 27 : Şubenin Amacı

  Şubenin amacı, sosyal politikalar derneği tüzüğünde belirtilen amaçtır.

  Madde 28 : Şubenin Organları

  a) Şube Genel Kurulu : Şubeye kayıtlı asil üyelerden genel kurula katılma hakkına haiz olanlardan müteşekkildir. Şube gene kurulu Sosyal Politikalar Derneği tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket eder.

  Şube genel kurulunun merkez genel kurulundan en az iki ay önce bitirilmiş olması gereklidir. Şube genel kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler:

  Geçen çalışma dönemi yönetim kurulu çalışma raporu, denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşür gerekirse onaylama ve yönetim kuruluna ibra etmek, gelecek çalışma dönemi yönetim kurulu çalışma programını bütçe yönetmeliğini ve gelir gider belgelerini görüşüp onaylamak, şube yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.

  b) Şube Yönetim Kurulu : Genel kurulca gizli oyla seçilen 5 asli ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu, üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip seçer. Şube yönetim kurulu şubenin icra organıdır.

  Yönetim kurulu asli üyeliklerine, iki yılda bir seçim yapılır.

  Çalışma usul ve esasları yönünden görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında Sosyal Politikalar Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder. Şubeyi başkan veya seçeceği bir üye temsil eder. Genel merkez genel kurul toplantılarında şube, başkanı veya seçilen bu üye temsil edilir. Yönetim kurullarının temsil idare tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup derneği bağlatıcı muamele yapılamaz.

  Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sari taahhütler, dava takip, feragat, kabul sulh ve ibra için merkez yönetim kurulundan yetki alınması mecburidir. Şubeler, merkez yönetim kurulunun, mevzuata, dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı düşmeyen talimat ve emirlerine uymaları zorunludur. Bütçe tasarıları, merkez genel kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel merkez yönetim kuruluna gönderilir ve merkez yönetim kurulunca tasvip veya tadil edilen hali ile genel kurula sunulur. Dernekler kanununa, dernek tüzüğü ve yönetmeliklerine göre tutulan defterler alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur. Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri vesair evrakı dernek genel merkezine zimmetle devir ve teslim edilir. Genel merkezin her türlü malumat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel kurul raporlarını otuz gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar. Her ay dernek genel merkezine talep, teklif, mali ve idari çalışma raporunu üç ayda bir, kaydı yapılan ve ayrılan üyelerin kimliklerini dernek merkezine yazılı olarak sunar. Şube yönetim kurulu uygulamalarının dernek merkezi ile uyumlu yürümesi için merkez yönetim kurulu ile gerekli ve yeterli iş birliği ve temasta bulunur. Şube personelini tayin eder ve gerektiğinde görevden alır.

  c) Şube Denetleme Kurulu: Genel kurulca seçilen üç asli ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu üyeleri kendi başkanlarını seçer çalışma usul ve esasları yönünden Merkez denetleme kurulu işleyişine tabidir.

  Madde 29 : Şubenin Dernek Genel Merkezi İle İlişkileri

  Şube kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme mali konularda genel merkez yönetim kurulunun denetimine tabidir. Genel merkez yönetim kurulu, şube genel kurulu ile yönetim kurulunun yasalara dernek ana tüzük ve şube yönetmelik hükümlerine aykırı bulunduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Alınan şube kararlarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya genel merkez yönetim kurulu yetkilidir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  MALİ HÜKÜMLER

  Madde 30 : Üyelik Aidatı

  Üyelerden giriş ödentisi olarak 60.00 TL, aylık olarak ta 60.00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

  Madde 31 : Derneğin Gelirleri

  a) Üye aidatı,

  b) Dernekçe yapılan yayınlar, seminer ve eğitim faaliyet gelirleri, cd ve bilişim araçlarından elde edilecek gelirler,

  c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

  d) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar,

  e) Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,

  f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

  g) Her türlü nakdi ve ayni yardımlardan ibarettir.

  h) Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, Dernekler kanununun ilgili maddesi uyarınca benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alınabilir ve  adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunulabilir

  Madde 32 : Gelir ve Giderlerde Usul

  Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi dernek yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının 15 gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirmesi zorunludur. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir ve bu kişilerin kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti ilgili dernekler birimlerine verilir. Tahsil olunan paralar yönetim kurulunun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya birkaçında derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır. Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır. Derneğin muhasebe sistemi esasen basit muhasebe sistemidir. Ancak muhasebenin gelir gider defteri ile yürütülmesinin mümkün görünmemesi halinde yönetim kurulu kararı ile Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

  Madde 33 : Harcamalar ve Derneğin Borçlanma Usulleri

  Dernek gelirlerinin % 80 i tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılır.

  Yönetim kurulu kararları olmadan hiçbir taahhüt ve harcama yapılamaz. Ancak yönetim kurulu özellikleri gereği bazı işlerin görünmesi için üyelerden bir veya bir kaçına yahut teşkil edeceği bir komisyona harcama yetki verebilir. Bu hallerde, belgelere müstenit yapılan masraflar yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.

  Olağanüstü durumlarda dernek amaçları doğrultusunda harcama yapma zorunluluğu doğduğu takdirde bütçedeki ödeneklere bağlı kalınmaksızın harcama yapmaya ve bütçede değişiklik yapmaya genel merkez yönetim kurulu yetkilidir. Ancak bu durum toplanacak ilk genel kurulun bilgi ve onayına sunulur. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Madde 34 : Defter ve Kayıtlar

  Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

  a) Üye kayıt defteri

  Bu defter üyenin adı, soyadı ile derneğe girdiği ve çıktığı veya çıkarıldığı tarih, ikametgahı ve varsa iş adresi ve taahhüt ettiği yıllık aidat miktarı yazılır.

  b) Karar Defteri

  Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu defterlere yazılır, altları, başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

  c) İşletme Defteri

  Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

  d) Gelir ve Gider Defteri

  Dernek namına alınan paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

  e) Alındı belgesi kayıt defteri

  Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir

  f) Envanter Defteri

  Derneğe ait demirbaş eşyası bu deftere işlenir. Kullanılmaz hale gelen, harap ve helak olan demirbaş eşya usulün imha tutanağı yapılarak yönetim kurulu kararı ile demirbaş defterinden silinir. Bu tutanak ayrı bir klasörde saklanır.

  Bu defterlerin noterden tasdikli olması mecburidir.

  ALTINCI BÖLÜM

  Madde 35 : Derneğin İç Denetim Şekilleri

  Derneğin iç denetimi, gayenin tahakkuku için; Dernek organları, komisyon ve görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, koordineli çalışmasının sağlanması, çalışma planı ve bütçe ile tatbikata konulan programın en iyi şekilde gerçekleşmesi ve dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerin harcanmasında tatbik edilecek kaidelerin konulması ve gerekli görülen diğer konuların haili için iç işleyiş, teftiş ve muhasebe yönetmeliği ile gerektiğinde çıkarılacak başka iç yönetmelikler ve talimatlar yayınlanmak suretiyle sağlanır.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Madde 36 : İrtibat Büroları Açma

  Genel merkez yönetim kurulu ihtiyaç duyulan yerlerde kanunda belirtilen sınırlamalara uymak şartıyla lokal açabilir. Ancak bu suretle lokal açılması ve işletilmesi mahallin en büyük mülki amirliğinden izin alınarak yapılır.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

  Madde 38 : Tüzük Değişikliği ve Derneğin Feshi

  Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

  Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

  Dernek Merkez Genel Kurulu Kararı İle Feshi:

  Dernek merkez genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantılarının yapılabilmesine ait çoğunluk uygulanır.Derneğin feshine karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluk oyu şarttır.Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.Fesih kararı ile birlikte derneğin malvarlığı,dernek merkez genel kurulunun kararı doğrultusunda dernek gayesine en yakın dernek yada vakıfa bırakılır.Tasfiye işlemi yönetim kurulunca seçilen bir komisyon tarafından yürütülür.

  Mahkeme Kararı İle Feshi:

  Kuruluş esnasında tüzük veya evraklarda yazı ile bildirilen eksikliklerin 30 gün içerisinde giderilmemesi olağan genel kurul toplantısının normal süresinde yapılamaması ve ihtara rağmen 3 ay içerisinde gerçekleştirileme-mesi halinde mahalli mülki amirin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatı ve savcının asliye hukuk mahkemesinde fesih davası açması suretiyle meydana gelen fesihtir.

  Madde 39 : Acze Düşme

  Üyelerinin ilgisizliği ve ayrılmaları sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmaması dolayısıyla yönetim kurulu teşkiline imkan kalmadığı hallerde dernek acze düşmüş ve kendiliğinden dağılmış addolunur.Dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin yerinin en büyük mülki amirinin kararı iledir.Acze düşme hangi şube hakkında gerçekleşmişse yalnızca söz konusu şubeyi ilgilendirir,diğerlerinin dağılmasını gerektirmez.

  Madde 40 : FALİYETTEN MEN

  Valilikçe Gerekli Görülen Hallerde Dernek Faaliyetten alıkonulabilir.Faaliyette Alıkonulan Derneğin Maddi Ve Hukuki Varlığını Korumak Üzere Mahalli Sulh Mahkemesince Bir Kayyım Tayin Edilir.

  MADDE 41 : TASFİYE

  Derneğin Fesih Ve Acze Düşmesi Sebebi İle Kendiliğinden Dağılması Halinde Mal Ve Para Varlıklarının Tasfiyesinde Esas Kaide ; Genel Kurul Kararı İle Şayet Genel Kurul Toplanamıyorsa Yönetim Kurulu Kararı İle Aynı Doğrultuda Çalışan Dernek Veya Vakıflara Devredilmesidir.

  MADDE 42 : DERNEĞİN KURUCULARI

  Sosyal Politikalar Derneği Aşağıda Adı Ve Soyadı Yazılı Tamamı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kişiler Tarafından Kurulmuştur.

  Adı Soyadı Tabiyeti Meslek İkametgah Adresi
  T.C.
  T.C.
  T.C.
  T.C.
  T.C.
  T.C.
  T.C.

  Madde 43 : Hüküm Eksikliği

  Kır küç Maddeden ve bir geçici maddeden Müteşekkil Bu Tüzük Eksikliği Bulunan Durumlarda Dernekler Kanunu İle Türk Medeni Kanunu Ve İlgili Diğer Mevzuatın Dernekler Hakkındaki Hükümleri Uygulanır.

  Geçici Madde 1- İlk Genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

  Geçici merkez yönetim kurulu üyeleri

  Adı Soyadı Görev Ünvanı

  Hızlı Linkler

  Tüm Hakları Sosyal Politikalar Derneği’ne aittir. ® 2015